TERMA DAN SYARAT

Syarat Perkhidmatan:

     1. PENGENALAN

Selamat Datang di Pasar Sahabat. Terima kasih kerana melawat laman web kami dan laman web lain, perkhidmatan aplikasi, (secara kolektif,“laman”) yang diatur oleh terma dan syarat berikut (dengan “Perjanjian”). Tujuan perjanjian ini adalah untuk menetapkan hak dan kewajiban serta perkara-perkara lain yang diperlukan antara “Anda”, “Peniaga” atau “Pengguna” merujuk kepada mana-mana orang yang sah dan AIM Solutions Sdn Bhd, pengendali Pasar Sahabat ini dan anak syarikat / rakan kongsi (“Syarikat”) berkaitan dengan penggunaan laman web ini dan perkhidmatan berkaitan e-dagang lain yang disediakan oleh laman web ini (“Perkhidmatan”). Dengan mengakses ke laman web ini, anda dengan ini bersetuju untuk terikat dengan perjanjian ini, oleh itu sila baca dengan teliti. Seperti di dalam perjanjian ini, syaratnya “Kami” dengan ini merujuk kepada syarikat.

     2. AKAUN

Anda akan bertanggungjawab sepenuhnya untuk menjaga kerahsiaan nama paparan, kata laluan dan maklumat peribadi anda yang lain dengan selamat. Di samping itu, anda mesti memberitahu kami dengan segera mengenai penggunaan akaun anda secara tidak sah. Kami tidak akan bertanggungjawab dan / atau bertanggungjawab, secara langsung atau tidak langsung dalam apa jua cara untuk apa-apa kehilangan atau kerosakan yang berlaku akibat kegagalan anda mematuhi klausa ini.

     3. POLISI PRIVASI

Kami memproses data peribadi anda sesuai dengan Dasar Privasi kami yang terdapat di sini.

     4. TANGGUNGAN

Dengan menggunakan atau membuat pesanan melalui laman web atau aplikasi, anda mengakui dan menyetujui bahawa penggunaan laman web atau aplikasi adalah atas risiko anda sendiri dan sejauh mana yang dibenarkan mengikut undang-undang yang berlaku, dalam keadaan apa pun, kami akan bertanggungjawab atas kerosakan, kerugian, kos atau perbelanjaan langsung, tidak langsung, insidental, khas, berpengaruh, atau hukuman, atau kerugian yang disebabkan oleh penggunaan, atau ketidakupayaan untuk menggunakan laman web atau aplikasi, atau sebarang aplikasi atau bahan di mana-mana laman web dihubungkan ke laman web atau aplikasi (termasuk tetapi tidak terhad kepada sebarang virus, bug atau sebarang kesalahan atau kecacatan atau kegagalan lain dalam penghantaran komputer atau komunikasi rangkaian) walaupun kita telah diberitahu tentang kemungkinan kerosakan tersebut. Sebagai tambahan, tidak ada tanggungjawab yang akan diterima oleh kami berkenaan dengan perubahan yang dibuat pada kandungan laman web atau aplikasi oleh pihak ketiga yang tidak dibenarkan. Semua jaminan atau pernyataan tersurat atau tersirat dikecualikan setakat yang dibenarkan mengikut undang-undang yang berlaku.

     5. PESANAN

Anda boleh memesan makanan, minuman atau produk lain yang terdapat di laman web atau aplikasi, dan kami akan melakukan yang terbaik untuk membuat penghantaran pada waktu dan tarikh yang anda pilih dihantar ke rumah anda. Pesanan mesti diterima sebelum waktu akhir yang telah ditentukan untuk produk yang dipesan. Anda harus menyemak pesanan anda dengan teliti sebelum mengesahkannya, kami tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kegagalan atau perubahan setelah pesanan dibuat mengikut waktu, alamat penghantaran atau kualiti barang. Kami telah menyediakan barang tambahan seperti minuman, pencuci mulut, lain-lain di laman web dan aplikasi yang dihasilkan oleh peniaga yang kami percaya berkualiti dan produk-produk HALAL.

     6. PENGHANTARAN

Sila rujuk halaman maklumat penghantaran kami untuk kawasan penghantaran yang ditetapkan dan kami mungkin terlibat dengan “third party service provider(runner) untuk memastikan penghantaran pesanan dalam kawasan 10km dan slot masa yang dipilih. Walaupun kami bertujuan untuk memastikan tahap perkhidmatan seperti “third party service provider(runner)”, kami tidak dapat menjamin kelakuan mereka dan tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kecuaian atau salah laku yang disebabkan oleh perkara tersebut.

Pesanan anda akan dihantar pada slot waktu yang dipilih dan kami berusaha untuk memenuhi slot waktu penghantaran tersebut namun kadangkala tertangguh kerana aliran lalu lintas, keadaan cuaca, kejadian atau peristiwa yang tidak dijangka, dan kami tidak akan bertanggungjawab sekiranya ada kegagalan.

     7. PENAFIAN WARANTI

Semua transaksi antara pembeli dan peniaga dalam Pasar Sahabat (yang akan ditakrifkan kemudian daripada ini) dilakukan secara langsung antara pembeli dan peniaga. Kami hendaklah tidak menjadi pihak kepada sebarang transaksi dan tidak menanggung apa-apa liabiliti bagi urus niaga tersebut. Kami juga tidak bertanggungjawab ke atas atau terikat dengan apa-apa perbuatan atau pengabaian pembeli dan peniaga. Oleh itu, sekiranya timbul pertikaian mengenai transaksi dengan peniaga, masalah ini akan diselesaikan di antara pembeli dan peniaga. Maklumat-maklumat yang diberikan perlu benar.

     8. ADUAN

Kami mengalu-alukan ulasan, komen, dan cara komunikasi atau kandungan lain yang dibuat kepada kami. Dengan menghantar (seperti ulasan, komen, cadangan, idea, pertanyaan dan maklumat lain), anda menjamin dan menyatakan bahawa kandungannya sah, tepat, tidak melanggar undang-undang atau peraturan apa pun, tidak ada pelanggaran hak pihak ketiga, tidak menyesatkan dengan cara apa pun, tidak berbahaya, melecehkan, memfitnah, cabul, pornografi, menyerang privasi pihak lain, membenci, mengancam, menyerang privasi, melanggar hak harta intelek (termasuk hak publisiti) atau tindakan lain yang dianggap tidak beretika dan melanggar undang-undang penyerahan. Anda mengakui bahawa anda adalah satu-satunya pengarang dan bertanggungjawab terhadap kandungan yang anda hantar. Anda mengakui bahawa kami mempunyai budi bicara mutlak tetapi tidak berkewajiban untuk memantau kandungan seperti membuang, mengubah dan menyekat kandungan penyerahan.

     9. PENAMATAN PENGGUNAAN

Pada atau pada bila-bila masa perjanjian ini berkesan dan dapat dilaksanakan kecuali dan sehingga ditamatkan oleh kedua-dua pihak (syarikat dan peniaga) atas persetujuan bersama dan surat rasmi untuk membuat perjanjian. Setelah penamatan perjanjian ini berkuat kuasa, dengan syarat anda menghentikan penggunaan lebih lanjut dari laman web ini dan semua transaksi produk yang sedang dalam proses mesti diselesaikan, ditarik balik, atau dibatalkan dan segala akibat yang timbul dari penarikan atau pembatalan tersebut akan ditanggung oleh anda yang bersetuju untuk menamatkan perjanjian ini. Selanjutnya, syarikat berhak untuk mengakhiri perjanjian ini dan pemberitahuan dengan segera akan dilakukan denga segera sekiranya anda melanggar kewajiban berdasarkan perjanjian, undang-undang dan peraturan yang berkaitan atau sebaliknya.

     10. UNDANG-UNDANG YANG BERKENAAN

Dengan menggunakan mana-mana perkhidmatan syarikat, anda bersetuju bahawa perjanjian ini akan diatur oleh undang-undang Malaysia dan dengan tegas tanpa mengambil kira prinsip konflik undang-undang. Tempat bidang kuasa adalah eksklusif Malaysia. Mahkamah Malaysia akan menjadi pengadilan pertama yang kompeten untuk sebarang litigasi yang timbul dari pertikaian antara kami dan pengguna berkaitan dengan penggunaan laman web ini.